• Bezorging in heel Europa
 • Meer dan 20.000 artikelen
 • Voor ondernemers en particulieren
 • Gratis bezorging vanaf €150
088 4044040

Laat een voicemail achter

Grootste assortiment deurbeslag van de Benelux

Voorwaarden en privacy

  De privacyverklaring van Onlinedeurbeslag.com

  Bij Onlinedeurbeslag.com en alle andere webshops van Stam & Stevens BV, draait alles om de klant. Onze service staat hoog in het vaandel. Wij waarderen het daarom zeer dat je je producten bij een van onze webshops hebt gekocht en vinden het dan ook belangrijk dat je weet dat wij je gegevens niet verkopen of delen met derden. Je gegevens zijn privé en daar waken wij over. Niets meer en niets minder.

  Wij zullen er alles aan doen om de informatie die wij van je als klant hebben verzameld zo betrouwbaar, veilig en integer mogelijk te waarborgen.

  Op de volgende manieren beschermen wij je privacy:

  • Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen
  • Wij gebruiken je e-mailadres om je bestelling af te ronden. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je uitdrukkelijke toestemming
  • Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden
  • Als je geen berichten meer wilt ontvangen van Onlinedeurbeslag.com dan kunt je je te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar klantenserve@onlinedeurbeslag.com. Wij sturen je dan geen mailings meer
  • Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database

  De volgende gegevens kunnen wij aan je vragen als je een bestelling plaatst bij Onlinedeurbeslag.com:

  • Je naam en adres. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van je product correct af te handelen
  • Je e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling
  • Betalingsinformatie, zoals je creditcard- of bankrekeningnummer. Dit gebruiken we om je bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen

  Om je winkelwagen op te kunnen slaan maken wij eenmalig (in één sessie) gebruik van een cookie.

  Op onze site gebruiken we cookies om:

  • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan de boodschappenlijst
  • vroegere activiteiten op de site te registreren, en om je bij een volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

  (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van de computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Verwijderen of wijzigen van gegevens

  Wanneer je je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen uit onze databases dan kan dat eenvoudig door te bellen of een mail te sturen naar onze klantenservice.

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Veilig betalen via beveiligde internetverbinding

  Tijdens het afrekenen maken wij gebruik van SSL: Secure Socket Layers. Dit is een beveiligingssysteem voor internet. Dit herken je aan het slotje in de adresbalk. Ook zie je in de URL ‘https’ staan in plaats van ‘http’. Deze extra ‘s’ staat voor ‘secure’. Met SSL wordt alle informatie tussen jou en onze website gecodeerd, zodat het onleesbaar is voor derde partijen.

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Algemene Voorwaarden Onlinedeurbeslag.com

  Bijlage: Algemene Voorwaarden van Onlinedeurbeslag.pdf

  Algemene Voorwaarden van Onlinedeurbeslag.com

  1. Identiteit van de ondernemer
  1.1 Onlinedeurbeslag.com betreft een handelsnaam welke wordt gebruikt door Stam & Stevens BV.
  1.2 Bedrijfsgegevens Stam & Stevens BV:

  Internetsite: www.Onlinedeurbeslag.com
  Vestigingsadres: Witte Paal 302A, 1742 LD, Schagen
  Postadres: Witte Paal 302A, 1742 LD, Schagen
  Telefoon: 088-4044040, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u.
  E-mail: klantenservice@Onlinedeurbeslag.com
  KvK-nummer: 37109284
  BTW-nummer: NL 8125.63.256.B.01
  IBAN: NL30 RABO 0376 4995 83

  2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Onlinedeurbeslag.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen afnemer en Onlinedeurbeslag.com. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite(s) van Onlinedeurbeslag.com.
  2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Onlinedeurbeslag.com zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Onlinedeurbeslag.com behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en of specifieke voorwaarden en of bedingen van derden door Onlinedeurbeslag.com uitdrukkelijk niet erkend.
  2.5 Onlinedeurbeslag.com garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, uitgezonderd druk- en zetfouten en het hierna in deze algemene voorwaarden genoemde.

  3. Levering
  3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en de bestelling compleet is. Een bestelling wordt in ene geleverd.
  3.2 Conform de wet Koop op Afstand zal Onlinedeurbeslag.com bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, niet binnen 30 dagen geleverd kan worden of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3.3 Aan de leveringsplicht van Onlinedeurbeslag.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Onlinedeurbeslag.com te leveren zaken aan de afnemer zijn geleverd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, mede inhoudende een weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  4. Prijzen
  4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
  4.2 Alle prijzen op de internetsite(s) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  4.3 Alle prijzen op de internetsite(s) zijn in EURO's (€) en inclusief het vigerende BTW percentage, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

  5. Zichttermijn / herroepingsrecht
  5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht (een deel van) de geleverde zaken binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgave van reden te herroepen. De afnemer heeft na (melding van) herroeping nogmaals 14 dagen om de producten retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze 2 termijnen de geleverde zaken niet aan Onlinedeurbeslag.com heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, schriftelijk melding te maken bij Onlinedeurbeslag.com van de terugzending. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient indien redelijkerwijs mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, is afnemer aansprakelijk voor de waardevermindering van deze zaken. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Onlinedeurbeslag.com er zorg voor dat binnen 14 dagen na annulering, het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Onlinedeurbeslag.com biedt als service aan haar afnemers aan om de terugzending te retourneren aan een antwoordnummer. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, worden de kosten hiervan ingehouden op de terugbetaling. Voor de actuele kosten verwijzen wij naar onze klantenservicepagina op www.onlinedeurbeslag.com. De kosten zullen nimmer hoger zijn dan de actuele tarieven van de gebruikte vervoerder.
  5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten door Onlinedeurbeslag.com aangeboden. Op diensten waarbij Onlinedeurbeslag.com slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de oorspronkelijke leveranciers van toepassing zijn.
  5.3 Het herroepingsrecht uit artikel 5.1 geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer, is begonnen voor of gedurende de herroepingstermijn van 14 werkdagen;
  • zaken of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de (financiële) markt, waarop Onlinedeurbeslag.com geen invloed heeft;
  • zaken die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • voor zaken of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • zaken waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken;
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

  6. Gegevensbeheer
  6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Onlinedeurbeslag.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Onlinedeurbeslag.com. Onlinedeurbeslag.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiertoe de Privacy Policy van Onlinedeurbeslag.com.
  6.2 Onlinedeurbeslag.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  6.3 Onlinedeurbeslag.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

  7. Garantie
  7.1 Onlinedeurbeslag.com garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van de aan afnemer geleverde zaak.
  7.2 De garantietermijn van Onlinedeurbeslag.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Onlinedeurbeslag.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Onlinedeurbeslag.com) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Onlinedeurbeslag.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Onlinedeurbeslag.com schriftelijk (te) worden gemeld.
  Terugzending van de zaken dient indien redelijkerwijs mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van één of meerdere gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van een gebrek, bezwaring en of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet het recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.
  7.4 Indien klachten van de afnemer door Onlinedeurbeslag.com gegrond worden bevonden, zal Onlinedeurbeslag.com naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Onlinedeurbeslag.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Onlinedeurbeslag.com) tot maximaal in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Onlinedeurbeslag.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Onlinedeurbeslag.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Het is voor consumenten ook mogelijk om klachten aan te melden via Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl) of via het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  7.5 Onlinedeurbeslag.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  7.6 Het genoemde in dit artikel geldt niet: A) zolang de afnemer jegens Onlinedeurbeslag.com in gebreke is; B) indien de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en of bewerkt en of door derden heeft laten repareren en of bewerken; C) indien de geleverde zaken aan abnormale danwel niet gebruikelijke omstandigheden zijn blootgesteld en of anderszins onzorgvuldig worden behandeld en of in strijd met de aanwijzingen van Onlinedeurbeslag.com en of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken en of materialen.

  8. Aanbiedingen
  8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  8.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Onlinedeurbeslag.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  8.3 Aanbiedingen van Onlinedeurbeslag.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  8.4 Onlinedeurbeslag.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  8.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  9. Overeenkomst
  9.1 Een overeenkomst tussen Onlinedeurbeslag.com en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling en of opdracht door Onlinedeurbeslag.com op haalbaarheid is beoordeeld.
  9.2 Onlinedeurbeslag.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

  10. Afbeeldingen en specificaties
  10.1 Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, tekeningen, logo’s, etiketten, keurmerken, etc.), documenten (onder meer technische beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, etc.) en specificaties (onder meer productspecificaties, etc.) op de internetsite(s) van Onlinedeurbeslag.com gelden slechts bij benadering en of zijn indicatief. De afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen en kunnen dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  11. Overmacht
  11.1 Onlinedeurbeslag.com is niet aansprakelijk indien en voor zover zij verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteitsnetwerk, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde diensten en of technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Onlinedeurbeslag.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  11.3 Onlinedeurbeslag.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Onlinedeurbeslag.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  11.4 Indien Onlinedeurbeslag.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  12. Aansprakelijkheid
  12.1 Onlinedeurbeslag.com is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door een verkeerd aanwenden en of gebruik van producten. De afnemer dient voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking te volgen en of de betreffende producent voor nadere informatie omtrent het gebruik te raadplegen.
  12.2 Onlinedeurbeslag.com is niet is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
  12.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. Onlinedeurbeslag.com is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Onlinedeurbeslag.com en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

  13. Eigendomsvoorbehoud
  13.1 Eigendom van alle door Onlinedeurbeslag.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Onlinedeurbeslag.com zolang de afnemer de vorderingen van Onlinedeurbeslag.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere en of latere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Onlinedeurbeslag.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  13.2 De door Onlinedeurbeslag.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Onlinedeurbeslag.com of een door Onlinedeurbeslag.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Onlinedeurbeslag.com haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Onlinedeurbeslag.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Onlinedeurbeslag.com.

  14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  14.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Onlinedeurbeslag.com en afnemer neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis.

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Cookiestatement

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Onlinedeurbeslag.com als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om je, op basis van je surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van Onlinedeurbeslag.com. Er bestaan verschillende soorten cookies. In onderstaande tabel vind je een overizcht van de gebruikte cookies.

  Functionele cookies

  Doel

  Onlinedeurbeslag.com-sessie - je bezoek aan Onlinedeurbeslag.com

  Dit cookie  is om tijdelijke informatie van je sessie (uw bezoek) op te slaan. Hierdoor hoef jebijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt.

  Onlinedeurbeslag.com - Privacy statement

  Winkelmandje - wat stop je erin?

  Dit cookie is om te kunnen onthouden wat voor producten je in je winkelmandje hebt gedaan. Zonder dit cookie kun je geen producten bestellen of je winkelmandje vullen

  Onlinedeurbeslag.com - Privacy statement

  Inloggen - inloggen in je account

  Dit cookie registreert of je bent ingelogd of niet.  Wanneer deze cookie actief is werkt je account niet.

  Onlinedeurbeslag.com - Privacy statement

  Vergelijken – producten met elkaar vergelijken

  Dit cookie wordt gebruik als je producten met elkaar wilt vergelijken.

  Onlinedeurbeslag.com - Privacy statement

  Cookie melding – de balk onderaan de pagina

  Dit cookie wordt door ons gebruikt om bij te houden of je op de knop ‘akkoord’ heeft gedrukt.

  Onlinedeurbeslag.com - Privacy statement

   

  Analyserende cookies

  Doel

  Google Analytics – data analyseren

  Deze cookies gebruiken we om te analyseren hoe klanten onze webshop(s) gebruiken. Hierdoor leren we ook heel veel en maken we de webshop gebruiksvriendelijker. Zonder deze cookies weten we veel minder goed welke verbeteringen we moeten doorvoeren.

  Google - Privacy statement

  Hurra.com – traffic via verschillende kanalen

  Dit cookie houdt bij via welke partner site je onze webshop bezoekt. Zo kun je bijvoorbeeld via beslist.nl of via adwords op onze webshop terecht zijn gekomen. Zonder deze cookies weten we veel minder goed welke verbeteringen we moeten doorvoeren.

  Hurra.com - Privacy statement

   

  Marketing cookies

  Doel

  Tradetracker – partnersite

  Dit cookie gebruiken wij om onze partnersites (affiliates) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop

  Tradetracker - Privacy statement

  Daisycon – partnersite

  Dit cookie gebruiken wij om onze partnersites (affiliates) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop

  Daisycon - Privacy statement

  Hurra.com – marketing

  Dit cookie gebruiken we om op basis van je surfgedrag een gerichte advertentie te plaatsen in het netwerk van  partnersites van Onlinedeurbeslag.com en Hurra.com.

  Hurra.com - Privacy statement

  Facebook -  vind ik leuk

  Dit cookie zorgt ervoor dat je content kunt liken op Facebook.

  Facebook - Privacy statement

   

  De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het  echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

  Jouw beoordeling van dit artikel

5 Artikel(en)